การบริหารโครงการ


การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ AF3F630030