SMART AGro InnoNetworks

ระบบฐานข้อมูล ฐานความรู้และแผนที่เกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช


จำนวนทรัพยากร

งานวิจัย

2 ฉบับ

บทความ

7 ฉบับ


หนังสือ/ตำรา

6 ฉบับ


วีดีโอ

9 ไฟล์
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปหัวบุกของบ้านหม่องวา”

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ชุดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก อ.ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง (อ.เชน) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมืออาชีพด้านการสร้างแบรนด์ บรรจุภัณฑ์และการตลาด เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะวิจัยในโครงการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” ภายใต้ชุดโครงการฯ ได้บ่มเพาะเชิงลึก เรื่อง “การแปรรูปผักกาดเขียวปลีด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ทางโครงการฯได้จัดกิจกรรม อบรมออนไลน์ ชุมชนนวัตกรรม ร่วมกับ กศน.ภูกามยาว จ.พะเยา เพื่อเป็นการจัดทำระบบ Agronetwork

วันที่ 16 กค. 2564 น้องนิว (บูรพา โสภณพนิด) และน้องอาร์ (ชัยอนันต์ เป็งมะณี) นวัตกรส่วนหน้าของชุมชนตำบลขะเนจื้อ เป็นวิทยากร ในการอบรมและบ่มเพาะเชิงลึก "การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากหัวบุกเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศ “การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP มกษ

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2564 อบรมส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปหัวบุก ณ บ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก ขอบคุณองค์ความรู้ด้านการแปรรูปบุกจาก สถาบันวิจัยเทคโนโ

นายกอบจ.ลำปางเป็นประธานเปิดเวทีถอดบทเรียนชุมชนนวัตกรรมสู่ "สังคมนวัตกรรม" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่9 พฤษภาคม 2564 ทางโครงการฯได้จัดอบรม การแปรรูปเห็ด ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ของ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่มคลังความรู้นวัตกรรมเกษตร


...
พืชสวน จำนวน 19 ข้อมูล
ไปที่ พืชสวน
...
ปศุสัตว์ จำนวน 11 ข้อมูล
ไปที่ ปศุสัตว์
...
ประมง จำนวน 7 ข้อมูล
ไปที่ ประมง
...
ป่าไม้ จำนวน 0 ข้อมูล
ไปที่ ป่าไม้
...
พืชไร่ จำนวน 23 ข้อมูล
ไปที่ พืชไร่


ฐานข้อมูลชุมชน


...
จังหวัดตาก

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

ไปที่ จังหวัดตาก
...
จังหวัดลำปาง

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

ไปที่ จังหวัดลำปาง