หลักสูตรการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเกษตร


โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลบ้านก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

การสร้างรูปแบบการผลิตเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มที่ได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลก้อด้วยนวัตกรรม

การแปรรูปเพิ่มมูลค่ากล้วย

เวทีเสวนา

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี​ Field Day เมืองมายโมเดล​ ถั่วลิสง​พืชใช้น้ำน้อย​ สร้างผลิตภัณฑ์​ สร้างรายได้สู่ชุมชน​