ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ


ชุดโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรวิถีชุมชน
จังหวัดลำปางและจังหวัดตากด้วนวัตกรรม

รหัสโครงการ AF3F630030


หัวหน้าแผนงานโครงการ

        ผศ. สันติ ช่างเจรจา


สังกัด

        สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 14 พฤษภาคม 2564


วัตถุประสงค์

        1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นโดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
        2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานและการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
        3. เพื่อถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย
        4. เพื่อให้ได้แนวทาง/โมเดลการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานและการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดลำปางและจังหวัดตากจากการสังเคราะห์โครงการย่อยในชุดโครงการแบบบูรณาการ
        5.เพื่อสร้างและบ่มเพาะนักวิจัยชุมชน/นวัตกรชุมชนให้มีศักยภาพด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
        6. เพื่อให้ได้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชบนพื้นฐานของข้อมูลเกษตรเชิงพื้นที่และฐานความรู้พืชแบบบูรณาการศาสตร์
        7. ได้ Learning and innovation platform ของชุมชน
        8. ได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนา ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับ แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมที่ 1

       กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและพัฒนากลไกการบริหารงานวิจัยในองค์กรแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายพัฒนากลไกการบริหารงานวิจัยในองค์กรแบบมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนร่วม นักวิจัย/นวัตกรในองค์กร ผู้บริหารในองค์กร และภาคีเครือข่ายนอกองค์กร)

กิจกรรมที่ 2

       กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการวิจัยพัฒนาวิถีเกษตรชุมชนเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรม (ผู้มีส่วนร่วม นักวิจัย/นวัตกรชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่)

กิจกรรมที่ 3

       กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาความคิดสู่การปรับปรุงแนวทางการเรียนรู้บนฐานกัลยาณมิตรชุมชนนวัตกรรม (ผู้มีส่วนร่วม นักวิจัย/นวัตกรในองค์กรและชาวบ้าน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่)

กิจกรรมที่ 4

       กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาความคิดสู่การปรับปรุงแนวทางการเรียนรู้บนฐานกัลยาณมิตรชุมชนนวัตกรรม (ผู้มีส่วนร่วม นักวิจัย/นวัตกรในองค์กรและชาวบ้าน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่)

กิจกรรมที่ 5

       บูรณากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการวิจัยพัฒนาวิถีเกษตรชุมชนเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรม (ผู้มีส่วนร่วม นักวิจัย/นวัตกรชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่)


โครงการย่อยที่ 1 กระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี ที่เหมาะสมในวิถีเกษตรเชิงพื้นที่

รหัสโครงการ AF3F630030


หัวหน้าโครงการ

        รศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา


สังกัด

        สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 14 พฤษภาคม 2564


วัตถุประสงค์

       1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นโดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
       2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานและการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
       3. เพื่อถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย
       4. เพื่อให้ได้แนวทาง/โมเดลการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานและการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดลำปางและจังหวัดตากจากการสังเคราะห์โครงการย่อยในชุดโครงการแบบบูรณาการ
       5.เพื่อสร้างและบ่มเพาะนักวิจัยชุมชน/นวัตกรชุมชนให้มีศักยภาพด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
       6. เพื่อให้ได้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชบนพื้นฐานของข้อมูลเกษตรเชิงพื้นที่และฐานความรู้พืชแบบบูรณาการศาสตร์
       7. ได้ Learning and innovation platform ของชุมชน
       8. ได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนา ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับ แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมที่ 1

       กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีวิถีเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วม (นวัตกร/นักวิจัยชุมชนด้านดิน/น้ำ/ปุ๋ย) ห้องประชุม กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมที่ 2

       ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีวิถีเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วม (นวัตกร/นักวิจัยชุมชนด้านดิน/น้ำ/ปุ๋ย) บ่มเพาะนักวิจัยชุมชน เรื่องการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 กันยายน 2563

กิจกรรมที่ 3

       กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเทคโนโลยีวิถีเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วม (นวัตกร/นักวิจัยชุมชนด้านดิน/น้ำ/ปุ๋ย) ระหว่างเครือข่ายหมู่บ้านเป้าหมายใน 6 ตำบล และเครือข่ายหน่วยงานในจังหวัดตาก ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด และ19 กันยายน 2563 ณ หอประชุม คริสตจักรไมตรีจิตร่มเกล้า อำเภอคีรีราษฎร์ จังหวัดตาก

กิจกรรมที่ 4

       การติดตามและสำรวจต้นทุนวิถีเกษตรเพื่อการปฏิบัติการทดลองในพื้นที่ของเกษตรกรใน 7 ตำบลของอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 6-12 ตุลาคม 2563

กิจกรรมที่ 5

       การพัฒนาเทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพการจัดการ (ดิน/ปุ๋ย/น้ำ) ร่วมกับฐานทุนที่มีอยู่เดิมในวิถีเกษตรของชุมชนจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก

ระบบงานข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้

       1. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ www.agrothai.net สำหรับเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศและความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรของโครงการ
       2. จัดการข้อมูล Village Profile เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสนับสนุนการดำเนินงานของนักวิจัยและนวัตกรชาวบ้าน
       3. พัฒนาระบบสนับสนุนนการดำเนินงานโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รูปภาพและคลิปวิดีโอกิจกรรม
       4. พัฒนาระบบคลังความรู้นวัตกรรมเกษตร สร้าง จัดระบบ จัดเก็บและสืบค้นคืนความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรที่เป็นผลผลิตของโครงการ และจากหน่วยงานเครือข่าย


โครงการย่อยที่ 2 “การสร้างรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนวัตกรรม”

รหัสโครงการ A13F630030


หัวหน้าโครงการ

       รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี


สังกัด

        สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 14 พฤษภาคม 2564


วัตถุประสงค์

       1.เพื่อพัฒนาแหล่งผลิตพืชให้ได้มาตรฐานการผลิตในระบบ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP หรืออินทรีย์แก่กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
       2.เพื่อสร้างนวัตกรด้านการพัฒนาแหล่งผลิตพืชให้ได้มาตรฐานการผลิตในระบบ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP หรืออินทรีย์แก่กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก

กิจกรรมที่ 1

       การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

จังหวัด จำนวนครั้ง จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย
ลำปาง 4 101
ตาก 8 133
รวม 12 234
กิจกรรมที่ 2 สร้างนักวิจัยชุมชน/นวัตกรชุมชนด้านการผลิตพืชปลอดภัย

       

จังหวัด จำนวนตำบล จำนวนนวัตกร
ลำปาง 7 10
ตาก 6 7
รวม 13 16

โครงการย่อยที่ 3 “การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”

รหัสโครงการ AF3F630030


หัวหน้าโครงการ

       ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ


สังกัด

       สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 14 พฤษภาคม 2564


วัตถุประสงค์

       1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดลำปางและจังหวัดตากด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน
       2. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพพืชเศรษฐกิจชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน
       3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักวิจัย/นวัตกรชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในพื้นที่ชุมชน
       4. เพื่อให้ได้แนวทาง/โมเดลการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดลำปางและจังหวัดตากจากการสังเคราะห์โครงการย่อยในชุดโครงการแบบบูรณาการ

กิจกรรมที่ 1

       พัฒนากระบวนการกลุ่มเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประชุม/เวทีเสวนาร่วมกับชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ปัญหา/กำหนดเป้าหมายผลิตผลทางการเกษตร แสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมพร้อมใช้

       -สารตกค้าง: มะนาว ผักกาดเขียวปลี พืชผักสวนครัว (สลัด คื่นช่าย คะน้า ผักบุ้ง ฯลฯ)
       -ตกเกรด ล้นตลาด คุณภาพ/ราคาต่ำ: มะนาว ผักกาดเขียวปลี พริก ถั่วลิสง น้ำพริก
       -แปรรูป/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: มะนาว พริก ผักกาดเขียวปลี พริก ถั่วลิสง เห็ด
       -พัฒนาสถานที่ผลิต/บรรจุ: สถานที่บรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด/ข้าวเกรียบแม่สุก น้ำพริกบ้านสา ถั่วลิสงเมืองมาย โรงเรือนตากแห้งแจ้ห่ม

       -คุณภาพต่ำ: พริกกระเหรี่ยงแห้ง พริกแห้ง (Moisture สูง เชื้อราเกิน)
       -ตกเกรด ล้นตลาด คุณภาพ/ราคาต่ำ: หัวบุก Konjac chip พริก กล้วย น้ำพริก
       -แปรรูป/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: Konjac chip ผงบุก ขนมจีนแห้ง พริกตากแห้งต้นทุนต่ำ น้ำพริกแห้ง กล้วยผง (น้ำว้า หอมทอง)
       -ปรับปรุงสถานที่ผลิต/บรรจุ: โรงเรือนพลังแสงอาทิตย์ขะเนจื้อ โรงเรือนตากแห้งท่าสองยาง/พระธาตุ/แม่จัน

กิจกรรมที่ 2

        สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร: ตรวจคุณภาพ องค์ประกอบ สารสำคัญ สารตกค้างในสินค้าเกษตร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์เดิม

        ฐานข้อมูลคุณภาพ คุณค่าทางอาหาร องค์ประกอบทางเคมี สารสำคัญในวัตถุดิบ/สินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์เดิมของชุมชนเป้าหมาย 12 ตำบล รวม 27 รายการ

กิจกรรมที่ 2

       สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร: เพิ่มมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรมที่ 2

       สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร: การอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/บ่มเพาะพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 3

       ยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรให้มีมาตรฐานความปลอดภัย: สินค้าเกษตร วัตถุดิบ สถานที่ผลิต

กิจกรรมที่ 4

        สร้างนักวิจัยชุมชน/นวัตกรชุมชนเพื่อขยายเครือข่ายความรู้