ค้นหาจากโครงสร้าง


โครงสร้าง

ป่าไม้ (0)
อาชีพเกี่ยวกับป่า เช่น การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ การนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น
พืชสวน (19)
พืชที่ต้องดูแลอย่าพิถีพิถัน ต้องดูแลเอาใจใสอย่างใกล้ชิด มีขอบเขตในการปลูกที่แน่นนอน แบ่งเป็น ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก และสมุนไพร
พืชไร่ (23)
พืชไร่แบ่งออกเป็น ธัญพืช พืชน้ำมัน พืชน้ำตาล พืชเส้นใย พืชหัว และพืชอาหารสัตว์


หมวดหมู่


การทำงาน

ไม่มีรายการ


คุณลักษณะ/คุณสมบัติ

ไม่มีรายการ


บุคคล

ไม่มีรายการ


วัตถุดิบ

ไม่มีรายการ


สถานที่

ไม่มีรายการ


สิ่งของ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์

ไม่มีรายการ


เวลา

ไม่มีรายการ


โครงสร้างหรือองค์ประกอบ

ไม่มีรายการ


ผลการค้นหา